Betegtájékoztató

 

Betegek jogainak biztosítása

 

A beteget az Egészségügyi törvényben biztosított alábbi betegjogok illetik meg:

  • az egészségügyi ellátáshoz,
  • az emberi méltósághoz,
  • a kapcsolattartáshoz,
  • az intézmény elhagyásához,
  • a tájékoztatáshoz,
  • az önrendelkezéshez,
  • az ellátás visszautasításához,
  • a dokumentáció megismeréséhez,
  • az orvosi titoktartáshoz való jog.

 

Egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van az egészségügyi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, ezen belül a választott orvos egyetértésével szabad orvosválasztáshoz.

A beteget kezelő osztály osztályvezető főorvosa azonban a beteg egészségi állapota által indokolt, megfelelő szakmai ellátás érdekében felülvizsgálhatja a beteg orvosválasztási jogát, és más orvost jelölhet kezelőorvosnak.

Az orvosválasztási jog felülvizsgálatának tényéről és okáról, az osztályvezető főorvos tájékoztatja a beteget.

Ügyeleti szolgálati, illetve sürgős szükség esetén csak korlátozással gyakorolható az orvosválasztási jog, valamint életveszély, illetve azonnali beavatkozást igénylő ellátás esetén kizárt az orvosválasztási jog gyakorlása.

Ha a beteg a kezelőorvos által megállapított diagnózisnak vagy javasolt terápiának más orvos által történő felülvizsgálatát szeretné, ezt kezelőorvosánál szóban jelezheti.

Konzultációra minden betegnek lehetősége van, ennek kérésének rendjét az adott osztály működési rendje szabályozza.

Tervezett kórházi elbocsátása, illetve más egészségügyi intézménybe történő beutalása esetén ennek más orvos által történő felülvizsgálatát az osztályvezető főorvosnál lehet kérni.

 

Írásbeli beleegyezés

Úgynevezett műtéti beavatkozásoknál, illetve műtéti jellegű diagnosztikai beavatkozásoknál a tájékoztatáson alapuló beleegyezés csak írásos formában történhet, illetve, ha a beteg írásképtelen, akkor két tanú együttes jelenlétében szóban adhatja meg a beavatkozáshoz szükséges beleegyezést.

A beteg által adott, beavatkozáshoz való beleegyezés bármikor visszavonható, ha azonban a visszavonásra alapos ok nélkül kerül sor, az ezzel indoktalan költség megtérítését az egészségügyi intézmény kérheti a betegtől.

Ha a beleegyezés írásos formában történt, a visszavonás is írásos formában történik.

A műtéti beavatkozások, illetve műtétnek minősülő diagnosztikai beavatkozások esetén az írásbeli beleegyezést, a műtétet végző orvos, illetve diagnosztikai beavatkozásoknál a beavatkozást végző orvos kéri az erre vonatkozó írásbeli formanyomtatványon.

 

Emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.

Az ellátás során a beteg emberi, és szabadságjogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt mértékben és időtartamban korlátozható.

A korlátozó módszerek, eljárások alkalmazását a beteg kezelőorvosa írásban, a betegdokumentációban feltüntetve rendeli el, megjelölve az indokot és az alkalmazás időtartamát.

 

Kapcsolattartás joga

A beteg a kórházi házirendben rögzített látogatási időtartam alatt fogadhatja látogatóit.

A betegek saját tulajdonú mobil telefonjukat használhatják, de tekintettel kell lenniük az osztályos működési rendre és a betegtársaikra. Azokon az osztályokon, ahol a mobil telefon használat az orvosi műszerek működését akadályozza vagy zavarja, a mobiltelefon használata tilos.

 

Látogatás

A beteg a kórházi házirendben rögzített látogatási időtartam alatt fogadhatja látogatóit. Ettől eltérő időpontban csak az állandó kórházi belépővel rendelkező személyek kereshetik fel betegüket az érintett gyógyító osztály osztályvezető főorvosa által megszabott módon és időtartamban.

A rendkívüli látogatási engedély az osztályvezető főorvostól kérhető indokolt esetben.

A látogatás a betegtársak jogainak tiszteletben tartása-, és a gyógyító munka zavartalansága mellett történhet.

 

A Beteg melletti tartózkodás joga

A betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi törvényben meghatározott esetekben hozzátartozója, vagy az általa megjelölt személy kórházi tartózkodása során mellette legyen.

A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék.

A kiskorú betegnek (14 év alatti beteg) joga van arra, hogy szülője, vagy törvényes képviselője, vagy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék.

A vajúdás és a szülés alatt joga van a szülőnek arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy vele legyen. A szülőnek joga van arra, hogy újszülött gyermekével egy helyiségben nyerjen elhelyezést, feltéve, ha ezt mindkettőjüknek egészségi állapota megengedi.

A beteg melletti tartózkodás lehetőségét, illetve benntartózkodás módját a beteg kezelését végző gyógyító osztály osztályvezető főorvosa határozza meg az osztályon lévő helyi adottságok figyelembe vételével.

Ha a beteg mellett benntartózkodó úgynevezett kísérő személyzet igénybe veszi a kórház hotel szolgáltatását, akkor a kórházi Térítési Díj Szabályzat alapján kell ennek a szolgáltatásnak a térítési díját megfizetnie.

 

Vallásgyakorlási jog

A betegnek joga van a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni, és az általa megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani.

Kórházunkban, a hétvégeken, a kifüggesztett tájékoztatón meghatározott időpontokban istentisztelet megtartására kerül sor, de ezen túl is az osztályokon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett, minden beteg szabadon gyakorolhatja a vallását, és az egyházi személlyel való kapcsolattartás jogát.

 

 

A gyógyintézet elhagyásának joga

 

A beteget lehetőség szerint 24 órával előtte tájékoztatni kell kórházi elbocsátásának időpontjáról.

Ha a beteg egészségi állapota miatt szükséges a hozzátartozónak tájékoztatása az elbocsátásról, azt elsősorban szóban kell megtenni, ennek akadályoztatása esetén, telefonon vagy távirat útján.

 

Önkéntes kórházelhagyás joga

A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat, ennek a következményeit a betegnek magának kell viselnie.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

A betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi ellátásával összefüggésben, számára érthető formában, kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon.

Konzultációra minden betegnek lehetősége van, ennek kérésének rendjét az adott osztály működési rendje szabályozza.

 

Tájékoztatási jog gyakorlása

A betegnek joga van a kezelőorvosa közreműködése mellett a nála elvégzett vizsgálatok, beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt, és annak okát megismerni.

Kezelőorvostól tájékoztatást kérhet az ellátásban résztvevő személyek nevéről, szakképesítéséről és beosztásáról.

Ha a tájékoztatással kapcsolatban további kérdése, észrevétele van a betegnek, azt a kezelőorvosánál kell jeleznie.

 

Tájékoztatási jogról való lemondás

A beteg írásban lemondhat a tájékoztatási jogról, kivéve, ha maga kezdeményezi a beavatkozást (például művi meddővé tétel, esztétikai-, plasztikai műtét, nem orvosi likvidációjú terhesség-megszakítás), vagy a betegsége természetét ismernie kell azért, hogy másokat betegsége ne veszélyeztessen.

A betegeknek arra is joga van, hogy írásban megjelölje azt a személyt, akit helyette tájékoztatni kíván.

Ha a tájékoztatási jogról a beteg le akar mondani, vagy maga helyett mást kíván kijelölni, ezt a kezelőorvosánál, vagy a felvételét végző orvosnál kell jeleznie, hogy az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kitölthesse és aláírhassa.

 

Hozzátartozók tájékoztatása

Kérjük, hogy a hozzátartozói csak a kezelőorvostól érdeklődjenek az Ön állapotáról.

 

Információtilalom

A betegnek joga van megtiltani, hogy a kórház bárkinek tájékoztatást adjon a gyógykezelés tényéről, illetve a gyógykezeléssel kapcsolatos bárminemű információról.

Ezt a tiltását a beteg felvételekor kell, hogy jelezze, mely tiltás a betegdokumentációban megjelölésre kerül (az adatlapon, információ tilalomra vonatkozó jelzés mellett.)

Ezen tilalom alól közeli hozzátartozó, gondozását végző személy részére felmentést adhat az osztályvezető főorvos, ha a beteg gondozása ezt indokolja és ebben az esetben az „információ tilalomra” vonatkozó jelzés mellett az orvosi dokumentációban szükséges feltüntetni, ki kapott a gondozás érdekében tájékoztatást.

 

Nyilatkozattételi jogosultság

A beteg állapotáról felvilágosítást a beteg hozzájárulásával csak orvosa adhat. A beteg megtilthatja, hogy gyógykezelésének tényét vagy gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják.

 

 

Önrendelkezési jog gyakorlása

A beteg az önrendelkezési jog keretében szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, illetve az igénybe vett egészségügyi ellátás keretében mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve mely beavatkozásokat utasít vissza.

A megfelelő tájékoztatáson alapuló önrendelkezési jog gyakorlása történhet szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással.

 

Önrendelkezési jog átruházása, illetve átruházás tilalma

A cselekvőképes betegnek törvény által biztosított joga megjelölni, hogy ki az a személy, aki helyette az önrendelkezési jog keretében az egészségügyi beavatkozáshoz való beleegyezési, illetve visszautasítási jogot gyakorolja, illetve mely személy az, akit kizár ezen önrendelkezési jog gyakorlásából.

 

 

Egészségügyi ellátás visszautasításának joga

Az Egészségügyi Törvény alapján a cselekvőképes beteget megilleti az egészségügyi ellátás visszautasításának joga, feltéve, ha annak elmaradása mások életét, vagy testi épségét nem veszélyezteti.

Ha az egészségügyi ellátás visszautasítása a beteg egészségi állapotában várhatóan súlyos, vagy maradandó károsodás bekövetkezését eredményezi, az ellátás visszautasítási jogát csak írásos formában, vagy közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban teheti meg a beteg, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében gyakorolhatja a visszautasítási jogot, melyet az orvosi dokumentációban rögzíteni kell a tanúk aláírása mellett.

A betegnek joga van arra, hogy életfenntartó, vagy életmentő beavatkozást utasítson vissza abban az esetben, ha olyan súlyos betegségben szenved, hogy az az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül halálhoz vezethet és gyógyíthatatlan a betegsége.

 

 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

 

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, illetőleg ezen egészségügyi adatokról tájékoztatást is kérhet. Az egészségügyi dokumentáció kiegészítését és kijavítását is kezdeményezheti, ha az általa megismert adatokat pontatlannak, vagy hiányosnak véli.

Költségtérítés mellett arra is lehetősége van a betegnek, hogy az egészségügyi adatairól összefoglaló, vagy kivonatos írásos véleményt kérjen az őt ellátó egészségügyi intézménytől.

 

 

Orvosi titoktartáshoz való jog

 

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátása kapcsán az ellátó személyzet tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait megfelelő módon bizalmasan kezeljék, és azt kizárólag a törvényben meghatározott jogosultakkal ismertessék.

A beteg nyilatkozhat írásban a felvételkor arról, hogy kinek adható betegségével kapcsolatban felvilágosítás, illetőleg kiket zár ki egészségügyi adatai részletes vagy teljes megismeréséből.

A betegnek joga van ahhoz is, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak a kezelésben, ellátásban részt vevő személyek legyenek jelen, illetőleg azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárul. Tekintettel arra, hogy a kórház oktatókórház, a vizsgálat és gyógykezelés során oktatási célból hallgatók is részt vehetnek.

A beteg felvételekor megjelölheti azt a személyt, akit egészségi állapotának alakulásáról értesítenek, ebben az esetben a kórház a beteg által megjelölt személyt köteles értesíteni a beteg elhelyezésének megváltozásáról, a beteg elhelyezéséről, illetve, ha egészségi állapotában jelentős mértékű változás lenne.

A betegnek felvételekor joga van arra is, hogy általa megjelölt személyeket kizárjon az értesítési körből, ebben az esetben az erre rendszeresített formanyomtatványokon kell erre vonatkozó igényét a betegnek megjelölnie.

 

 

A beteg panaszának kivizsgálása

 

Ha a beteg az egészségügyi ellátás igénybevétele során az ellátással összefüggésben panaszt kíván tenni, és az az őt kezelő osztályon nem nyer orvoslást, megteheti szóban vagy írásban:

-           A Betegszolgálati és kommunikációs referensnél

-           Az orvos-igazgatónál

-           Telephelyi főigazgató helyettesnél

-           A Betegjogi Képviselőnél (intézményünktől független személy)

30 munkanapon belül az írásban tett panaszbejelentés kivizsgálásáról tájékoztatást kap az egészségügyi intézménytől.

A kórházi panaszkivizsgálás rendje nem érinti a beteg azon jogát, hogy a panasz kivizsgálásával összefüggésben más szervhez is fordulhat!